Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN  XEDUM B.V. (V1.01) 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 
Algemeen 

1.1.  Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van XEDUM B.V., hierna te noemen: "XEDUM", en voor iedere overeenkomst tussen XEDUM en opdrachtgever, waarop XEDUM deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,  de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten, van welke aard dan ook, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. 

1.2.  Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Door XEDUM verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. 

1.3.  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen XEDUM en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

1.4.  De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden een of meerdere contracten worden afgesloten, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met XEDUM gesloten overeenkomst in te stemmen. 

1.5.  XEDUM behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen c.q. aan te passen. Wijzigingen worden vooraf aan opdrachtgever bekendgemaakt.

Een volledig overzicht van onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden:
>> Algemene Voorwaarden Xedum b.v.